Contextueel relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok, Made

Algemene Voorwaarden Consumenten

De voorwaarden op de site worden steeds vernieuwd. De nieuwste versie op de site psycholoogmirellabrok.nl geldt.

Artikel 1 De geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst van Psycholoog Mirella Brok. Psycholoog Mirella Brok (ik), de samenwerkende partners en de klant (u) spreken af zich te houden aan de voorwaarden. Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daardoor ontstaan.
Ook als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn, of dat ik het recht verlies om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Is er in een factuur, overeenkomst mail, of een ander document iets anders afgesproken? Dan gelden de voorwaarden in dat document. Ontstaat er tussen ons een situatie die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan beoordeel ik deze situatie naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Hebben we een probleem? Dan proberen we er eerst zelf zo goed mogelijk uit te komen, voordat we juridische hulp vragen. Eventuele hulp van een klachtegeschillencommisie kan worden gevraagd. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Onze afspraken over prijzen

Mijn prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn ook inclusief kosten (bijvoorbeeld indirete uren, de huur van de praktijkruimte, reis- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.

Ik mag de prijzen verhogen. Ook als de prijs eerder overeengekomen is. Dat mag ik doen als a) de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van onze overeenkomst, of; b) de prijsverhoging voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet, of; c) de prijsverhoging niet meer is dan 10%, of de prijsverhoging die wel meer is dan 10% schriftelijk is aangekondigd.

Mijn prijzen van vandaag, gelden niet automatisch voor toekomstige diensten.

Indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat mijn prijzen of diensten een vergissing of verschrijving bevat, dan kunt u mij niet aan de prijs of dienst houden.

Een samengestelde prijs verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Hoe voer ik mijn werk uit.

Ik werk alleen in mijn praktijk. U heeft tijdens coachsessies alleen met mij te maken. Dat betekent dat ik geen vervanging kan aanbieden bij kort verzuim van mijn kant. U kunt mij daarvoor niet aansprakelijk stellen. Wanneer ik lange tijd niet kan werken, of ik kan u niet helpen bij uw hulpvraag, dan verwijs ik u door naar collega's buiten mijn prakijtk. U moet voor mijn eerder geboden diensten wel betalen.

Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als ik gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

Voor trainingen en groepsgesprekken werk ik vaak samen met anderen. Zij hebben hun eigen voorwaarden.

Heb ik gegevens van u nodig voor de uitvoering van de overeenkomst? Dan hoef ik niet eerder te beginnen met werken, dan nadat u deze gegevens juist en volledig aan mij ter beschikking stelt.

Artikel 4 Wat zijn de voorwaarden als we afspreken voor een coachsessie, groepsgesprek of training?

Kan een van ons een afspraak of onze overeenkomst niet nakomen? Dan laten we dat schriftelijk weten. Samen komen we tot een nieuwe afspraak. Die bevestigen we elkaar.Wij mogen het beiden oneens zijn over wijzigingen. Dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden, of we nemen afscheid van elkaar. U kunt mij hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Wilt u onze coachingsessie annuleren? Doe dat dan 48 uur voor uw individuele coachingsessie begint. Dan breng ik geen kosten in rekening. Bent u te laat met annuleren? Dan betaalt u de gehele factuur. De reden van de afzegging is hierbij niet relevant. Zegt u meerdere groepsgesprekken of een training af? Dan moet u dat minimaal 2 weken voor de afgesproken tijd af zeggen. Anders betaalt u de gehele factuur.

Ik mag onze afspraken en overeenkomssten uitstellen of eindigen wanneer; a) u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) wanneer ik vrees dat u uw verplichtingen niet zal nakomen; c) als het ons niet lukt om binnen een redelijke termijn tot een goede afspraak voor ons beiden te komen; d) als we elkaar niet meer vertrouwen.

Als u onze overeenkost eindigt, of ik de overeenkomst moet eindigen door uw toedoen, en ik heb kosten gemaakt, dan mag ik u daarvoor aansprakelijk stellen.

Artikel 5 Betaling

U moet op tijd betalen, in euro's. U heeft daar 30 dagen de tijd voor. Betaalt u te laat? Dan mag ik u mijn diensten weigeren. En een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,00 in rekening gebracht mag worden. En 1% rente in rekening brengen vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Betaalt u niet binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering? Dan mag ik een incassomaatregel treffen. Daarvoor mag ik uw gegevens doorsturen naar een incasso bureau. U betaalt zelf eventuele incasso kosten.

Ook nadat wij onze overeenkomst stoppen, betaalt u voor eerder geboden diensten.

Schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dienen door u en mij zo veel mogelijk begrenst te worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, als deze ontstaat door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade.

Indien ik aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van mijn verzekeraar. En maximaal driemaal de factuurwaarde van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

U vrijwaart mij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Word ik uit dien hoofde door derden aangesproken, dan bent u gehouden mij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat verwacht mag worden. Mocht u in gebreke blijven dan ben ik, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Ik behoud mij de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ik heb het recht toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover ik hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Geheimhoudinsgsplicht

Net als iedere psycholoog en relatietherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Werk ik enkel met jou? Dan is de geheimhoudingsplicht tussen ons twee. Werk ik met jou, je partner, gezinsleden, vrienden, collega's of anderen? Dan geldt er een geheimhoudingsdriehoek, vierkant, vijfhoek. ect.
Wanneer de meldplicht voor geweld of mishandeling mij dit verplicht, dan kan ik informatie delen met Veilig Thuis of de politie.

Artikel 9 Online Sessies

Soms is het wenselijk om online een sessie af te spreken. Bijvoorbeeld door ziekte, afstand, of polieke regelgeving. Ik doe mijn best om ook dan een veilige omgeving aan te bieden. Ik laat me daarbij informeren door AVG en beroepsverenigingen en zorgverzekeraars. Echter, criminaliteit en spionage veranderen dagelijks en zijn niet gegarandeerd voor te blijven, hoewel ik mijn best doe.
Mocht onze online sessie onverhoopt door derden worden onderschept dan zijn deze derden schuldig, niet ik. Je kunt mij dan ook niet aansprakelijk stellen in die gevallen. Door de online sessie met mij aan te gaan, neem je zelf dat risico en draag je dat risico.